Regulamin Serwisu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług serwisowych sprzętu elektronicznego (w szczególności urządzeń drukujących, komputerów  i  zasilaczy) przez firmę DPI SERVICE Damian Zajączkowski  z siedzibą przy. Ul .Kleczkowskiej 52, 50-227 Wrocław, zwaną dalej Serwisem.
 2. Miejscem przyjmowania i wydawania sprzętu przez Serwis jest Biuro Obsługi Klienta DPI SERVICE Ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław.
 3. Zleceniodawcą (Klientem) jest osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca sprzęt do wykonania usługi naprawy serwisowej
 4. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest podpisany przez Serwis i Zleceniodawcę protokół lub formularz przyjęcia do Serwisu, zwany dalej Protokołem.
 5. Oddanie sprzętu do Serwisu oraz złożenie podpisu na Protokole, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, stanowiącego zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.
 6. Protokół jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z Serwisu i musi on zostać zwrócony Serwisowi przy odbiorze. Serwis ma prawo wydać sprzęt każdej osobie, która posłuży się oryginałem Protokołu. W przypadku zagubienia Protokołu dopuszcza się wylegitymowanie odbiorcy w celu wydania sprzętu.
 7. Wydanie sprzętu następuje po zapłaceniu przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za wykonane usługi oraz innych kwot należnych Serwisowi , lub podpisaniu przez osobę upoważnioną faktury VAT z odroczonym terminem płatności.
 8. Złożenie zlecenia usługi serwisowej wymaga udostępnienia Serwisowi danych osobowych Zleceniodawcy zawartych w Protokole. Złożenie zlecenia serwisowego oznacza, że Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zm.).
 9. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych z bazy Serwisu, unieważniana jest Gwarancja ze względu na brak możliwości potwierdzenia wykonania naprawy przez Zleceniobiorcę.
 10. Serwis nie uczestniczy w kosztach związanych z dostarczeniem sprzętu do Serwisu i z Serwisu, strat materialnych i niematerialnych wynikających z przestoju pracy oraz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych podczas wykonywania czynności serwisowych oraz za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu do i z Serwisu.
 11. Serwis nie odpowiada za utratę danych na nośnikach pamięci oraz stan materiałów eksploatacyjnych.
 12. Sprzęt przyjmowany jest bez kabli zasilających i przewodów sygnałowych i opakowań kartonowych. Serwis nie odpowiada za ich utratę.
 13. Sprzęt przyjmowany jest bez kabli zasilających i przewodów sygnałowych i opakowań kartonowych. Serwis nie odpowiada za ich utratę. Za akcesoria pozostawione wraz ze sprzętem, a nie wpisane przez Zleceniodawcę w Protokole, Serwis nie odpowiada.
 14. Serwis może odmówić przyjęcia urządzenia bez podania przyczyny.
 15. Sprzęt diagnozowany jest pod kątem usterki zgłoszonej przez Klienta.
 16. Serwis nie odpowiada za usterki zatajone lub niewymienione przez Zleceniodawcę podczas procesu przyjęcia sprzętu.
 17. Stan materiałów eksploatacyjnych (tusze, tonery) dostarczonych wraz urządzeniem, powinien umożliwiać drukowanie. Oddanie urządzenia bez materiałów eksploatacyjnych, lub w stanie poniżej minimalnego może uniemożliwić diagnostykę. W takiej sytuacji serwis może zainstalować nowe materiały bez powiadomienia Klienta, kosztami instalacji i wymiany obciążając bezpośrednio Klienta.
 18. Przyjmuje się, że wszystkie wykryte usterki nie zostały spowodowane przez czynności serwisowe i powstały przed dostarczeniem sprzętu do serwisu.
 19. Wszystkie podejmowane czynności serwisowe mające na celu usunięcie usterek poprzedzone są bezpłatną diagnostyką sprzętu wraz ich kosztorysem, który jest przedstawiony Zleceniodawcy w formie poczty elektronicznej na podany w protokole adres, celem potwierdzenia akceptacji.
 20. Czas diagnozy i przedstawienia kosztorysu przez Serwis wynosi do 14 dni roboczych. W uzasadnionych sytuacjach czas ten może ulec wydłużeniu, np. w skutek nie opisania zgłaszanej usterki przez Zleceniodawcę, stanu materiałów eksploatacyjnych uniemożliwiającym pracę urządzenia, złożenia usterki, dostępności części zamiennych oraz zdarzeń losowych.
 21. W przypadku gdy po przedstawieniu kosztorysu, w trakcie wykonywania usługi, okaże się że dalsza naprawa wymaga dodatkowych czynności lub części nie uwzględnionych w kosztorysie, Serwis niezwłocznie poinformuje o tym Zleceniodawcę. W takim przypadku Zleceniodawcy przysługuje prawo do rezygnacji z naprawy po pokryciu dotychczasowych kosztów Serwisu.
 22. Zleceniodawca ma 10 dni na akceptację kosztów naprawy i wyrażenie tym samym zgody na realizację wszystkich czynności serwisowych.
 23. Zleceniodawca ma prawo odmówić zgody na naprawę z zachowaniem formy pisemnej, w tym elektronicznej bez podania przyczyny, korzystając z bezpłatnej diagnozy serwisu w terminie 10 dni.
 24. Po upływie 10 dni roboczych od momentu wysłania Zleceniodawcy kosztorysu , i jednoczesnym braku odpowiedzi na przedstawiony kosztorys , będzie naliczona opłata w kwocie 30 zł netto  za składowanie (magazynowanie) sprzętu. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu Serwisu, nie zwalnia Zleceniodawcy z opłaty magazynowej przed wydaniem sprzętu. Po łącznym  upływie 30 dni od momentu powiadomienia,  sprzęt nieodebrany z Serwisu  ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela (Zleceniodawcę) w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 K. C., Serwis nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.
 25. Serwis może odmówić diagnozy i przedstawiania kosztorysu urządzenia bez podania przyczyny.
 26. Czas naprawy wynosi do 14 dni roboczych uzależniony jest od stanu faktycznego sprzętu, złożenia usterki , czasu sprowadzenia części zamiennych niezbędnych do jego naprawy i może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Serwisu.
 27. Serwis może odmówić naprawy sprzętu bez podania przyczyny w dowolnym czasie.
 28. Po zakończeniu naprawy Serwis powiadamia Zleceniodawcę o możliwości odbioru sprzętu.
 29. Po upływie 10 dni roboczych od momentu powiadomienia Zleceniodawcy o możliwości odbioru sprzętu  i jednoczesnym braku odpowiedzi na  to powiadomienie , będzie naliczona opłata w kwocie 30 zł netto  za składowanie (magazynowanie) sprzętu. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu Serwisu, nie zwalnia Zleceniodawcy z opłaty magazynowej przed wydaniem sprzętu. Po łącznym  upływie 30 dni od momentu powiadomienia,  sprzęt nieodebrany z Serwisu  ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela (Zleceniodawcę) w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 K. C., Serwis nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.
 30. W przypadku niepoinformowania Serwisu o trwającej gwarancji producenta sprzętu, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę tej gwarancji.
 31. Wymienione podczas naprawy części nie podlegają zwrotowi Zleceniodawcy.
 32. Zleceniodawca upoważnia Serwis do przeprowadzenia na sprzęcie wszystkich niezbędnych czynności mających na celu wykonania diagnozy i naprawy, a w szczególności wymiany podzespołów, lutowania, wygrzewania, demontażu, otwierania, czyszczenia i przetwarzania danych.

Gwarancja z tytułu wykonanych usług

 1. Serwis udziela 6 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi i wymienione części lub podzespoły od daty wydania urządzenia z serwisu. Na niektóre części, materiały  i podzespoły gwarancja może wynosić 12 lub 24 miesiące, w takich przypadkach Zleceniodawca otrzymuje specjalną  adnotację.
 2. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do Serwisu. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o czasz przebywania w Serwisie.
 3. Przez naprawę gwarancyjna rozumie się wykonanie przez Serwis czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie przewiduje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt, np. podłączenie do komputera, instalacja materiałów eksploatacyjnych.
 4. Serwis na etapie diagnozy i naprawy oznacza sprzęt etykietami zawierającymi kod kreskowy. W przypadku zerwania, uszkodzenia etykiety lub jej nieczytelności, Serwis może odmówić roszczeń z tytułu praw gwarancyjnych.
 5. Gwarancją nie są objęte:
 • Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne, i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniedbaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (np. przepięcia sieci, wyładowaniem atmosferycznym).
 • Uszkodzenia mechaniczne i elektryczne powstałe w wyniku używania niezgodnych z zaleceniami producenta lub nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych lub czyszczących (tusze, tonery, folie, taśmy itp.)
 • Uszkodzenia spowodowane przez wilgoć, korozję lub ciała obce, które dostały się do wnętrza, np. pyły, spinacze biurowe, zszywki itp.
 • Czynności konserwujące (np. czyszczenie, smarownie. regulacje).
 • Części gumowe (separatory, rolki, folie i wałki teflonowe) posiadające określoną żywotność.
 1. Gwarancja traci ważność także w skutek:
 • Przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
 • okoliczności za które nie ponosi ani wytwórca ani sprzedawca, a w szczególności w skutek niewłaściwego użytkowania, transportu lub instalacji, nie stosowania się do instrukcji obsługi przez klienta, celowe uszkodzenie sprzętu.
 1. Reklamującemu zwrot kosztów naprawy gdy:
 • Serwis stwierdzi na piśmie, iż kolejna naprawa tej samej usterki nie jest możliwa.
 • Naprawa nie jest wykonana w terminie wymienionym w pkt. 34 lub innym terminie uzgodnionym na piśmie reklamującym.
 • W okresie gwarancji wystąpi konieczność dokonania istotnych napraw tej samej usterki więcej niż pięciokrotnie.
 1. Reklamowany sprzęt jest dostarczany i odbierany do Serwisu zgodnie z wybranym przez klienta pakietem usług w momencie przyjęcia urządzenia do naprawy.
 2. Reklamujący ponosi wszelkie koszty związane z transportem i dostarczeniem sprzętu do Serwisu, o ile strony nie uzgodniły tego inaczej.
 3. Sprzęt dostarczony do Serwisu powinien być czysty. Serwis może odmówić przyjęcia do naprawy lub oczyścić go na koszt nabywcy.
 4. Uprawnienia z tytułu udzielanej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu dokumentu z datą sprzedaży (faktura, wydanie zewnętrzne, karta naprawy). Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji.
 5. Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej punkt serwisowy poświadcza pisemnie w karcie naprawy.
 6. W przypadku sprowadzania specjalistycznych części zamiennych okres naprawy może ulec przedłużeniu o 14 dni roboczych. Serwis zobowiązany jest do poinformowania o tym klienta.
 7. Wymienione części podzespoły stają się własnością Serwisu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w powyższej karcie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego